όλα όσα πρέπει να ξέρετε για ένα πετυχημένο επενδυτικό σχέδιο στο νέο πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά και τα σημεία κλειδιά για ένα πετυχημένο επενδυτικό σχέδιο στο νέο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρών Μεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών» των ΠΕΠ ΕΣΠΑ

 espa

Το πρόγραμμα  του ΕΣΠΑ, «Ενίσχυση Μικρών Μεσαίων Επιχηρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών» αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και η απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης. Επιπλέον με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση επιδιώκεται και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς η ενίσχυση κατευθύνεται και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα επιλέξιμων δαπανών και πιο συγκεκριμένα τις παρακάτω κατηγορίες:

 1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 3. Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης)
 4. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας
 5. Δικαιώματα τεχνογνωσίας
 6. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
 7. Λογισμικό
 8. Προβολή – Προώθηση
 9. Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 10. Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες – υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών για το νεο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ ορίζεται:

 • για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στον Κανονισμό De minimis (1998/2006), η ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος
 • για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (800/2008), η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στο πρόγραμμα.

Ποια είναι τα σημεία που θα πρέπει να επισημανθούν για το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ στους υποψήφιους επενδυτές; Ποιά είναι τα σημεία που πρέπει να προσέξουμε πρίν καταρτήσουμε ένα πετυχημένο επενδυτικό σχέδιο;

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από τους υποψήφιους στις σημαντικές διαφορές που έχει η προκήρυξη του Β΄ κύκλου του προγράμματος από αυτό του Α΄ κύκλου..Οι διαφορές αυτές είναι:

 • Δεν απαιτείται ελάχιστος τζίρος για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις
 • Υλοποίηση σχεδίου σε έναν ή περισσότερους ΚΑΔ της ίδιας θεματικής ενότητας
 • Δεν απαιτείται τεκμηρίωση της ίδιας συμμετοχής του επενδυτή
 • Επιχορηγεί λειτουργικά κόστη για  νέες επιχειρήσεις
 • Επιδοτεί την αγορά αυτοκινήτου
 • Δεν επιδοτεί επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και εστίασης
 • Δεν επιδοτεί  επιχειρήσεις franchising
 • Δίνει δικαίωμα προκαταβολής μέχρι 100% της επιχορήγησης
 • Μπορεί να γίνει προσθήκη επιλέξιμου ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης
 • Το σύστημα βαθμολόγησης είναι διαφορετικό βάση βαθμολογίας 50 μόρια (στα 100)
 • Αυξάνει το ποσοστό των κτηριακών εργασιών επί του συνολικού προϋπολογισμού σε 60%-80%
 • Δεν είναι υποχρεωτική η διατήρηση προσωπικού
 • Οι προτάσεις υποβάλλονται στον ΕΦΕΠΑΕ
 • Εξαίρεση περιοχών Λέσβου και συγκεκριμένων ΚΑΔ (σε περιοχές ΟΠΑΑΧ)

Πώς όμως θα πετύχουμε υψηλή βαθμολογία και τελική έγκριση του επενδυτικού μας σχεδίου;

Η ένταξη των επενδυτικών σχεδίων σε καθεστώς επιδότησης γίνεται κατόπιν σχετικής βαθμολόγησής τους. Μεγαλύτερη βαθμολογία θα λάβουν οι επιχειρήσεις που δίνουν έμφαση: στην καινοτομία και τη χρήση της πληροφορικής, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, τα οικονομικά & τεχνικά στοιχεία της επιχείρησης (για τις υφιστάμενες) τις δαπάνες περιβάλλοντος, και στην αύξηση ή μη της απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, ανάλογα με το αν πρόκειται για υφιστάμενη η νέα / υπό σύσταση επιχείρηση θα βαθμολογηθούν θετικά :

Α) Υφιστάμενες επιχειρήσεις: που έχουν τουλάχιστον 2 πλήρεις κλεισμένες χρήσεις μέχρι τις 31-12-2011 (δηλ. έναρξη πριν τις 1-1-2010)

 • Οι επενδύσεις της επιχείρησης την τελευταία τριετία και η ηλικία του εξοπλισμού της
 • Το επίπεδο εκπαίδευσης και η επαγγελματική εμπειρία των διευθυντικών στελεχών της
 • Η κατάρτιση των εργαζομένων και των διευθυντικών στελεχών της (συμμετοχή σε σεμινάρια κλπ)
 • Τα ήδη εγκατεστημένα συστήματα διαχείρισης ποιότητας  καθώς και η ανάπτυξη Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (πνευματικά δικαιώματα , διπλώματα ευρεσιτεχνίας κλπ.)
 • Για την αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης λαμβάνονται υπόψη  ο ρυθμός μεταβολής του κύκλου εργασιών, τα αποτελέσματα προ φόρων και αποσβέσεων και οι πωλήσεις εξωτερικού (ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών).
 • Στην αξιολόγηση της κατάστασης του επενδυτικού σχεδίου θετική επίδραση έχει:
  • α) Η εισαγωγή καινοτομίας στο προϊόν, στη διαδικασία , στο Μάρκετινγκ και στην οργάνωση της επιχείρησης
  • β) Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας  με έμφαση στην εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων, στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, στην αύξηση της εξωστρέφειας, στη μείωση του μοναδιαίου κόστους και στη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος ή της υπηρεσίας
  • γ) Η πορεία του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείτε η επιχείρηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο (μέσος ρυθμός μεγέθυνσης του κλάδου).
  • δ) Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες ανά περιφέρεια και η συνάφεια τους με τους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου (οι ΚΑΔ της υψηλής περιφερειακής προτεραιότητας βαθμολογούνται με υψηλή βαθμολογία).
 • Στην αξιολόγηση των επιπτώσεων του επενδυτικού σχεδίου στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο της περιφέρειας λαμβάνονται θετικά τα στοιχεία εκείνα του επενδυτικού σχεδίου που αφορούν την προστασία περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και την εκτιμώμενη αύξηση της απασχόλησης με νέες θέσεις εργασίας

Β)Νέες – υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων.

 • Το επίπεδο εκπαίδευσης η επαγγελματική εμπειρία και η κατάρτιση των εργαζομένων και των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης
 • Στην αξιολόγηση της κατάστασης του επενδυτικού σχεδίου θετική επίδραση έχει η εισαγωγή καινοτομίας στο προϊόν, στη διαδικασία , στο Μάρκετινγκ και στην οργάνωση της επιχείρησης , η πορεία του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο (μέσος ρυθμός μεγέθυνσης του κλάδου). Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες ανά περιφέρεια και η συνάφεια τους με τους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου (οι ΚΑΔ της υψηλής περιφερειακής προτεραιότητας βαθμολογούνται με υψηλή βαθμολογία).
 • Στην αξιολόγηση των επιπτώσεων του επενδυτικού σχεδίου στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο της περιφέρειας λαμβάνονται θετικά τα στοιχεία εκείνα του επενδυτικού σχεδίου που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και την εκτιμώμενη αύξηση της απασχόλησης με νέες θέσεις εργασίας

Τυμπανίδης Μηνάς οικονομολόγος, σύμβουλος επιχειρήσεων

Ο Τυμπανίδης Μηνάς είναι οικονομολόγος, πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και λογιστής Α’ τάξης. Είναι πιστοποιημένος σύμβουλος συγκριτικής αξιολόγησης, από την URENIO και πιστοποιημένος επιθεωρητής HACCP, από τη STAREGISTER. Έχει λάβει εξειδίκευση από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη συμβουλευτική χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποφάσεων, ενώ παράλληλα είναι ενταγμένος στο μητρώο θεματικών συμβούλων και εμπειρογνωμόνων του ΕΟΜΜΕΧ. Η μέχρι σήμερα πορεία του περιλαμβάνει τη σύνταξη πληθώρας οικονομοτεχνικών μελετών, business plans, συστημάτων HACCP,  μελετών  benchmarking και σχεδίων υπαγωγής σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα και αναπτυξιακούς νόμους.

North Group Consultans
North Group Consultans
Σύμβουλοι επιχειρήσεων
Αναπτυξιακά προγράμματα
http://www.northgroup.gr
Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑